Algemene informatie coöperatie – Huisartsenpraktijk De Es

Algemene informatie coöperatie

Totstandkoming

Tussen de betreffende (apotheekhoudende) huisartsen is van oudsher sprake van een goede collegiale verstandhouding. Vanuit dit oogpunt hebben zij aansluiting bij elkaar gezocht om zich onder andere gezamenlijk voor te bereiden op de komst van de Zorgverzekeringswet en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Onder begeleiding van een extern bureau hebben zij hun krachten gebundeld en op 11 januari 2006 is Huisartsencoöperatie De Es opgericht.
Vanaf 01 januari 2022 is De Es uitgebreid en is huisartsenpraktijk Schoonoord toegetreden.

Voor de samenwerking belangrijke kenmerken van de praktijken zijn:
– De praktijken bevinden zich op het ‘platte land’ in Zuidoost Drenthe
– De grootte van het patiëntenbestand is vergelijkbaar
– De praktijken leveren kwalitatief hoogstaande eerstelijnsgezondheidszorg
– Vijf van de zes praktijken zijn apotheekhoudend

Missie & Visie

Opererend in de eerste lijn, heeft de huisarts een zeer belangrijke poortwachtersfunctie. De huisarts is namelijk vaak het eerste aanspreekpunt in de zorgketen. Patiënten willen makkelijke en toegankelijke zorg dicht bij huis. Zorg die veilig is en bovendien van goede kwaliteit. Hierover wil de patiënt goed geïnformeerd en eenduidig worden voorgelicht. Aspecten als goede coördinatie en afstemming van de zorg zijn hierbij van groot belang. In dit kader vindt Huisartsencoöperatie De Es het enorm belangrijk dat binnen de eerste lijn de samenhang in het zorg- en ondersteuningsaanbod wordt vergroot en waar effectief mogelijk ook binnen de eerste lijn wordt behouden. In relaties binnen de eerste- maar ook de tweede lijn speelt De Es hierin dan ook een actieve rol. Daarnaast speelt de huisarts een cruciale rol bij preventie, juist omdat de huisartsenzorg dicht bij huis en in de directe woonomgeving is gesitueerd. Binnen De Es zijn en worden hiertoe activiteiten opgezet tot het bevorderen van gezond gedrag en leefstijlinterventies.

Binnen Huisartsencoöperatie De Es zijn de volgende vier waarden van groot belang in de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden:

  1. Klantgericht
  2. Kwaliteitsbevordering
  3. Innovatief
  4. Coöperatief

Onze missie
“Huisartsencoöperatie De Es schept voorwaarden voor het handhaven van een persoonlijke, toegankelijke huisartsengeneeskunst en een doelmatige geneesmiddelenvoorziening voor haar cliënten in het werkgebied van haar leden. Bij het realiseren van haar doelen streeft De Es naar behoud van autonomie en regie van haar leden met oog voor kwaliteit, service en persoonlijk contact richting haar cliënten.”

Onze visie
“Het streven van Huisartsencoöperatie De Es is het intensiveren van de samenwerking opdat de huisarts zoveel mogelijk tijd kan besteden aan zorggerelateerde taken.”

Organisatie

Huisartsencoöperatie De Es streeft erna om een zo breed mogelijk zorgpakket aan te bieden. Dit pakket loopt uiteen van het leveren van goede gezondheidszorg, het geven van achtergrondinformatie, het zelf verrichten van medische handelingen, een goede bereikbaarheid, tot het uitleveren van medicatie uit eigen apotheek. Hierbij zal de coöperatie voortdurend uitgaan van de wensen van de cliënt en zich op de hoogte stellen van de mogelijkheden en ontwikkelingen in de zorgmarkt.

Door de intensieve samenwerking op de verschillende vlakken ontstaat er voor de huisartsen ruimte om zich te verdiepen en te verbreden, daarnaast zijn de praktijkwerknemers van de aangesloten praktijken in staat om elkaar in geval van afwezigheid te ondersteunen. Dit omdat vanuit dezelfde visie wordt gewerkt binnen de vastgestelde kaders van De Es.

De coöperatie heeft vanuit haar leden een dagelijks bestuur gevormd bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De coöperatie wordt ondersteund door een coöperatiemanager.

Werkwijze

Om kwalitatief hoogstaande en optimale zorg te kunnen leveren wordt gewerkt volgens NHG-Standaarden en CBO-Richtlijnen. Op basis van deze standaarden en richtlijnen, zijn (en worden) protocollen geschreven waarin nauwkeurig werkafspraken zijn vastgelegd voor de betrokken praktijkmedewerkers. Daarnaast zijn de aangesloten praktijken door DEKRA gecertificeerd voor zowel de huisartsenpraktijk (medisch) als het apotheekgedeelte (farmacie).

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen organiseert De Es regelmatig nascholingen voor haar huisartsen en praktijkmedewerkers. Daarnaast worden (verplichte) externe opleidingen, cursussen en seminars gevolgd.